• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Kontakty

Navigácia » Hlavná stránka » Kontakty

 
Hlavní obsah stránky

Názov a sídlo (poštová adresa):
SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÂZ

Príkopova 6
831 03 Bratislava

Právna forma: občianske združenie
IČO: 30811384
Elektronická pošta: stz@stz.sk alebo konkrétne: meno.priezvisko@stz.sk
Telefón: viď kontakty - sekretariát STZ
Druh športovej organizácie: národný športový zväz
Druh športu: tenis
Druh vykonávanej športovej činnosti: tenis
Štatutárny orgán: Miloslav Mečíř st., prezident, mecirtennis@gmail.com
Kontrolór: Ing. Pavel Matuščín, pavel.matuscin@gmail.com 

Príslušnosť k športovým organizáciám: 
International Tennis Federation (ITF) - Medzinárodná tenisová federácia, člen od r.1993, www.itftennis.com   
Tennis Europe (TE) - Európska tenisová asociácia, člen od r.1993, www.tenniseurope.org

Bankové spojenie STZ - členské a registračné poplatky:
Všetky platby určené STZ zasielajte prosím bankovým prevodom, poštovou poukážkou typu U alebo hotovostným vkladom na účet vedený v Tatra banke,a.s.
IBAN = SK50 1100 0000 0026 2973 0229
BIC (SWIFT) = TATRSKBX
Pri platbách používajte konštantný symbol: 0558 a variabilný symbol podľa druhu poplatku nasledovne:

kolektívna registrácia: 101
individuálna registrácia: 102
pokuty: 103
prestup: 104
hosťovanie: 105
manipulačný poplatok, test: 106
trénerská licencia: 107
rozhodcovská licencia: 108
funkcionár, člen: 109  
iné poplatky: 110
kapitán: 111
školenie, seminár: 112
 

Bankové spojenie STZ – číslo bankového účtu pre príjem a použitie:
1/ príspevku uznanému športu, dotácie, príspevku na národný športový projekt a príspevku na športové poukazy: IBAN : SK23 1100 0000 0026 2583 8590
2/ sponzorského: IBAN: SK64 1100 0000 0029 2670 4692

 

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: od 1.1.2016
Označenie zdrojovej evidencie: https://sport.iedu.sk/Company/Company/10889
Evidencia športovej infraštruktúry - športová infraštruktúra národného významu:
1/ Národné tenisové centrum Bratislava – www.ntc.sk
2/ Národné tenisové centrum Košice – pripravovaná investícia